Targi

WOD-KAN 2022

10.05 - 12.05.2022 r.

Regulamin zabudowy

REGULAMIN ZABUDOWY, PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE I BHP

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin stanowi integralną część Regulaminu uczestnictwa w XXVIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2020 (dalej: „Regulamin uczestnictwa w Targach”).
  2. Niniejszy Regulamin Zabudowy obowiązuje Wystawców, wykonawców zabudowy, spedytorów, zwiedzających ekspozycje targowe oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawienniczym (dalej także: „tereny targowe”) podczas trwania Targów WOD- KAN 2020 (dalej: „Targi”), jak i realizacji prac montażowych i demontażowych.
  3. Niniejszy Regulamin Zabudowy dostępny jest w Biurze Organizatora oraz na stronie internetowej Targów: www.targi-wod-kan.pl.
 2. Zasady wykonywania zabudowy stoisk
  1. Wystawca, który zamówił powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy ma obowiązek przesłać do Biura Organizatora (dalej także: „Biuro Organizacji Targów”) do dnia 17.08.2020r. następujące dane firmy wykonującej zabudowę: nazwę, adres, NIP, imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego osoby odpowiedzialnej za zabudowę.
  2. Wystawca lub upoważniony przez niego wykonawca zabudowy zobowiązany jest do przedstawienia projektu zabudowy do akceptacji przez Biuro Organizatora w terminie do 17.08.2020r. Projekt powinien przedstawiać zabudowę stoiska z podaniem wysokości poszczególnych elementów, orientację przestrzenną stoiska względem sąsiednich stoisk, wskazania miejsca zamontowania tablicy rozdzielczej, wskazania miejsca podłączenia wody (jeśli zostało zamówione) oraz zawierać opis i specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających zgodność z polskimi przepisami przeciwpożarowymi. Projekty stoisk z jedną lub więcej ścianą przylegającą do ciągu komunikacyjnego, wymagają odrębnej zgody Organizatora na wykonanie zabudowy tego typu.
  3. Projekt powinien być zgodny z prawem budowlanym, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednimi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce.
  4. Zarówno Wystawca jak i wykonawca zabudowy zobowiązani są uwzględnić parametry techniczne hal wystawowych oraz terenów zewnętrznych przeznaczonych pod ekspozycję: wysokość hali, nośność podłogi, wymiary wejść, nawierzchnię terenu zewnętrznego, rozlokowanie kanałów  technicznych w  hal.
  5. Zamiar eksponowania ciężkich oraz wielkogabarytowych eksponatów Wystawca jest zobowiązany zgłosić do Biura Organizatora do dnia 17.08.2020r. Eksponaty te powinny być przewiezione na teren Targów do dnia 25.09.2020r. lecz nie wcześniej niż 22.09.2020r. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia ciężkiego lub wielkogabarytowego eksponatu na stoisku w przypadku braku możliwości technicznych, lub przekroczenia przez eksponat dopuszczalnego nacisku na metr kwadratowy podłoża.
 3. Organizacja oraz warunki techniczne wykonywania zabudowy
  1. Wystawca lub wykonawca zabudowy, w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem prac montażowych ma obowiązek przesłania do Biura Organizatora imiennej listy pracowników uprawnionych do wejścia na tereny wystawiennicze.
  2. Rozpoczęcie prac montażowych w hali lub na terenie ekspozycji zewnętrznej jest dozwolone jedynie po dokonaniu formalnego przejęcia terenu stoiska do zabudowy oraz podpisaniu oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami na formularzu otrzymanym w Biurze Targowym.
  3. Osoby wykonujące zabudowę zobowiązane są do posiadania przez cały okres zabudowy przy sobie, w widocznym miejscu  stosownych identyfikatorów, uprawniających do przebywania na terenie Targów. Zgłoszenie gotowości do montażu zabudowy, odbiór identyfikatorów i podpisanie stosownych dokumentów następuje w recepcji Targów znajdującej się przy głównym wejściu do hali.
  4. Wszelkie prace montażowe i wykończeniowe na stoisku rozpoczynają się w dniu 22.09.2020 r. o godzinie 8:00  i muszą być zakończone do dnia 26.09.2020 r. do godziny 21.00, a teren wokół stoiska powinien być uprzątnięty. Prace montażowe w dniach 22.09-26.09. odbywają się  w godzinach 08.00 – 21.00. W przeddzień rozpoczęcia Targów tj. 27.05.2020 r. do godziny 19.00 dopuszcza się wyłącznie wykonania drobnych prac wykończeniowych (bez malowania, szlifowania, wiercenia itp.). Demontaż stoisk przewidziany jest w dniu 30.09.2020 r. w godzinach 16.00 – 21.00 oraz w dniu 1.10.2020 r. w godzinach 8.00 – 21.00.
  5. W hali wystawienniczej zabrania się prowadzenia prac spawalniczych, używania pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz malowania natryskowego. Prace montażowe powinny odbywać się tylko na wytyczonej powierzchni stoiskaPodczas malowania wszystkie ciągi komunikacyjne znajdujące się w obrębie stoiska muszą być zabezpieczone folią. Urządzenia szlifujące muszą być podłączone do odkurzaczy. Wykonywanie zakazanych prac, wymienionych  powyżej, tarasowanie przejść, wykonywanie prac montażowych poza wytyczoną powierzchnią stoiska lub niezastosowanie się do powyższych wytycznych i bieżących poleceń Organizatora skutkować będzie obciążeniem firmy wykonującej zabudowę  opłatą w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.
  6. Czyszczenie i mycie narzędzi dozwolone jest wyłącznie we wskazanym przez Organizatora miejscu. W przypadku naruszenia punktu 3.6 regulaminu Organizator może nie dopuścić stoiska do użytkowania. Dodatkowo Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 1000 zł.
  7. Ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcyjne o wysokości powyżej 2,5 m zwrócone w stronę sąsiednich stoisk muszą być estetycznie wykończone jednolicie płytą w kolorze białym. Odmienne postanowienia wymagają zgody Organizatora. W przypadku naruszenia punktu 3.7 regulaminu Organizator może nie dopuścić stoiska do użytkowania. Dodatkowo Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 5000 zł.
  8. Jeśli zamówiona powierzchnia nie zostanie całkowicie wykorzystana pod zabudowę, Wystawca odpowiada za estetyczne zagospodarowanie przestrzeni graniczących z ciągami komunikacyjnymi oraz sąsiednimi stoiskami.
  9. Wykonana zabudowa powinna umożliwiać swobodny dostęp do urządzeń technicznych (rozdzielni elektrycznej, zaworów wodociągowych itp.) oraz elementów systemu przeciwpożarowego. W przypadku naruszenia punktu 3.9 regulaminu Organizator może nie dopuścić stoiska do użytkowania. Dodatkowo Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 5000 zł.
  10. Istnieje możliwość podwieszenia elementów zabudowy, wyłącznie za zgodą projektanta hali. W związku z tym zgoda na wykonanie podwieszenia  następuje  po przesłaniu do biura targów szczegółowego projektu technicznego (z dokładną konstrukcją i obciążeniem). Projekt należy wysłać najpóźniej do 30.06.2020 r.  Podwieszenie możliwe jest wyłącznie na przestrzeni zlokalizowanej bezpośrednio nad zamówioną powierzchnią wystawienniczą z uwzględnieniem możliwości technicznych hali. Decyzja w sprawie zgody lub braku zgody na wykonanie podwieszenia jest ostateczna.
  11. Na terenie hali obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i mocowania jakichkolwiek elementów zabudowy, reklam i ekspozycji Wydarzenia do zabudowy i konstrukcji BCTW (stropów, ścian, poręczy, balustrad, szyb, konstrukcji dachu etc.), a także stosowania elementów mocujących (taśm do wykładziny etc.) pozostawiających trwałe ślady na infrastrukturze. Wykonywanie zakazanych czynności, wymienionych powyżej, w szczególności używanie taśm do wykładzin pozostawiających ślady na posadzce skutkować będzie obciążeniem firmy wykonującej zabudowę opłatą w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.
  12. W trakcie budowy, jak i po zakończeniu montażu i demontażu wykonawca zabudowy stoiska zobowiązany jest do wyniesienia wszelkich odpadów materiałowych i opakowań do specjalnie wydzielonej strefy przy kontenerach podstawionych przez Organizatora. Pozostałe po demontażu odpady nie mogą przekraczać wymiarów 1mx1m. W przypadku naruszenia punktu 3.12 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 3000 zł., za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.
  13. Pojazdy mechaniczne lub urządzenia z silnikami spalinowymi mogą być eksponowane w hali wyłącznie z wyłączonym silnikiem. Zbiornik paliwa może zawierać jedynie ilość paliwa niezbędną do opuszczenia hali. Zbiornik paliwa musi być szczelnie zamknięty i zabezpieczony przed niepowołanym otwarciem.
  14. Organizator może wstrzymać budowę stoiska lub nakazać usunięcie elementów na koszt Wystawcy lub wykonawcy zabudowy w przypadku gdy:
   • Zabudowa wykonywana jest niezgodnie ze zgłoszonym i zaakceptowanym przez Biuro Organizatora projektem,
   • Zabudowa wykonywana jest niezgodnie z przydzieloną lokalizacją określoną w Potwierdzeniu uczestnictwa w Targach,
   • Instalacje techniczne zostały wykonane niezgodnie z formularzami zamówienia lub bez uzgodnienia ze służbami technicznymi Organizatora,
   • Istnieje obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń statycznych lub wytrzymałościowych oraz poboru  mocy elektrycznej,
   • Elementy zabudowy przygotowywane są poza wytyczonym stoiskiem Wystawcy, lub elementy zabudowy utrudniają dostęp do innych stoisk, blokują ciągi komunikacyjne i drogi pożarowe.
 1. Elementy i wysokość zabudowy stoisk 
  1. Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych. Stosowane materiały i wykładziny powinny posiadać certyfikat trudnopalności, który należy okazać na prośbę Organizatora.
  2. Wszelkie urządzenia użyte przez Organizatora, Podwykonawców lub Wystawców muszą posiadać aktualne badania techniczne (atesty, pomiary, przeglądy etc.), zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
  3. Standardowa wysokość zabudowy, mierzona od podłogi wynosi 2,5 m. Niestandardowe konstrukcje o wysokości przekraczającej 2,5 m należy zgłaszać w Biurze Organizatora do dnia 17.08.2020r.
  4. W przypadku zabudowy piętrowej wymagane jest posiadanie pełnej dokumentacji technicznej, która powinna być zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych.
 1. Ekspozycja na terenie zewnętrznym
  1. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych na obszarze ekspozycji zewnętrznej (wiercenia otworów, wbijania pali, wbijania masztów flagowych, wykonywania fundamentów czy kotwiczenia) bez pisemnej zgody Organizatora.
  2. Eksponaty oraz wszelkie urządzenia na terenie zewnętrznym powinny być ustawione w odległości co najmniej 0,5 m od ciągu komunikacyjnego.
  3. Konstrukcje budowlane oraz eksponaty narażone na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione.
 2. Elementy i konstrukcje reklamowe
  1. Ustawianie konstrukcji reklamowych poza stoiskiem na terenie Targów możliwe jest jedynie za zgodą Organizatora.
  2. Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych wymaga zgody Organizatora.
  3. Zabrania się zawieszania i naklejania transparentów, reklam i dekoracji na konstrukcjach hal (dźwigarach, stropach, ścianach, drzwiach) oraz innych elementach infrastruktury.
  4. Wszelkie formy reklamy wykorzystywane przez Wystawców nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie mogą powodować jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznej
  1. Do zasilania stoisk i eksponatów służy sieć TN-C-S lub TN-S 230/400 V, 50 Hz.
  2. Sieć elektryczna (z wyłączeniem podłączeń dla stoisk znajdujących się w przy ścianach hali i pod antresolą) przebiega wyłącznie w kanałach technicznych na terenie hal i należy wziąć pod uwagę ich przebieg przy projektowaniu stoiska.
  3. Samowolne podłączenie instalacji elektrycznej do sieci jest niedozwolone.
  4. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej bez uzgodnienia ze służbami technicznymi Organizatora.
  5. Wystawca posiadający zabudowę własną zobowiązany jest do wykonania sprawdzenia wyłączników różnicowo-prądowych na stoisku oraz okazania na prośbę organizatora protokołu z w/w sprawdzenia.
  6. Ze względów bezpieczeństwa Wystawcy oraz wykonawcy zabudowy zobowiązani są do wyłączania zasilania przed opuszczeniem stoiska.
  7. W czasie montażu i demontażu stoisk Organizator zapewnia techniczne oświetlenie hal wystawienniczych. W czasie trwania Wystawy oświetlenie to jest wyłączane, jednak w uzasadnionych przypadkach Organizator może włączać oświetlenie techniczne.
  8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Biuro Organizatora.
 4. Warunki techniczne wykonania instalacji wodnej
  1. Podłączenia wodno-kanalizacyjne są wykonywane zgodnie z zamówieniem i na koszt Wystawcy wyłącznie przez służby techniczne Organizatora.
  2. Instalacja wodno-kanalizacyjna przebiega wyłącznie w kanałach technicznych na terenie hal i należy wziąć pod uwagę ich przebieg przy projektowaniu stoiska.
  3. Z uwagi na bezpieczeństwo, Wystawca jest zobowiązany do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.
 5. Przepisy przeciwpożarowe
  1. Wszystkie elementy zabudowy muszą spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych zawartych w Regulaminie technicznym i przeciwpożarowym, Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz odnośnych przepisach prawa. Stosowane materiały i wykładziny powinny być niepalne. W przypadku braku stosownych certyfikatów, atestów bądź zaświadczeń Wystawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w Biurze Organizatora.
  2. Na terenach wystawienniczych należy bezwzględnie przestrzegać zasady niezastawiania dróg, traktów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych. Zabrania się parkowania na nich pojazdów oraz składowania materiałów i eksponatów.
  3. Aranżacja stoiska musi zapewniać swobodny i stały dostęp do ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, elektrycznych tablic rozdzielczych i wyłączników prądu, hydrantów i sprzętu gaśniczego.
  4. Na terenie Targów zabrania się:
   • Używania otwartego ognia w halach wystawienniczych oraz na stoiskach zewnętrznych,
   • Palenia tytoniu w halach wystawienniczych (także w ciągach komunikacyjnych) oraz w  pawilonach na terenie zewnętrznym,
   • Używania gazów łatwopalnych,
   • Stosowania w halach oraz na terenie zewnętrznym balonów wypełnionych gazem łatwopalnym,
   • Używania materiałów łatwopalnych do osłaniania punktów świetlnych,
   • Przechowywania na stoiskach oraz zapleczach wszelkiego rodzaju materiałów palnych, materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych,
   • Składowania materiałów i przedmiotów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń grzewczych oraz elektroenergetycznych linii kablowych,
   • Dokonywania we własnym zakresie napraw i przeróbek instalacji elektrycznych oraz korzystania z uszkodzonych instalacji wszelkiego rodzaju,
   • Pozostawiania bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych,
   • Pozostawiania po zakończonej pracy lub prezentacji maszyn i urządzeń technicznych nieoczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i innych odpadów,
   • Pozostawiania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i środków czyszczących bez zabezpieczenia ich w szczelnie zamkniętych pojemnikach wykonanych z materiałów niepalnych,
   • Przechowywania bez zabezpieczenia w bezpośrednim sąsiedztwie substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować samozapłon lub wybuch,
   • Używania wykładzin z materiałów palnych na stoiskach, w ciągach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacyjnych,
   • Używania podręcznego sprzętu gaśniczego do celów innych niż związane z akcją ratowniczo-gaśniczą.
  1. Uczestnicy Targów zobowiązani są do zaniechania wszelkich czynności, które mogą wpłynąć na obniżenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  2. Usterki oraz nieprawidłowości związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w halach wystawienniczych i na terenie zewnętrznym należy zgłaszać w Biurze Targowym niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
  3. W przypadku powstania pożaru na terenach wystawienniczych należy natychmiast zaalarmować znajdujące się w pobliżu osoby oraz Straż Pożarną (tel. 998), Centrum Dowodzenia (tel. 112) lub Policję (tel. 997). W międzyczasie należy przystąpić do gaszenia pożaru używając do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego. Do czasu przybycia Straży Pożarnej należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą przedstawicielowi Organizatora, a potem – dowódcy akcji.
 1. Przepisy bezpieczeństwa pracy
  1. Budowa i montaż stoisk, eksponatów, nośników reklam oraz wszelkich instalacji powinny się odbywać w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach wystawienniczych.
  2. Wystawca lub firma wykonująca zabudowę na jego zlecenie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i odpowiadają za wszelkie wypadki wynikające z braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w okresie montażu i demontażu stoisk.
  3. Pracownicy wykonujący zabudowę stoiska są zobowiązani do używania bezpiecznego obuwia roboczego przez cały okres montażu i demontażu oraz posiadania na stoisku apteczki. W przypadku naruszenia punktu 10.3 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 1000 zł.
  4. Przy prezentowaniu pracy maszyn i urządzeń będących eksponatami, należy odpowiednio zabezpieczyć teren na ten cel.
  5. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne obowiązujące w Polsce, których przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich osób przebywających na terenach wystawienniczych.
 2. Przepisy końcowe
  1. Po zakończeniu Targów i demontażu stoiska Wystawca lub wykonawca zabudowy zobowiązany jest do uporządkowania powierzchni wystawienniczej, w tym do całkowitego usunięcia elementów zabudowy, wykładziny, resztek taśm klejących, śladów farby itp. W przypadku naruszenia punktu 11.1 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 1000 zł.
  2. Zdanie stoiska po zakończeniu targów i demontażu następuje po podpisaniu stosownego protokołu w obecności przedstawiciela Organizatora. Protokół dostępny jest w Biurze Organizatora. W przypadku naruszenia punktu 11.2 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 2000 zł.
  3. Odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (np. oleje, kwasy, lakiery, itp.) należy wyrzucać tylko do kontenerów lub pojemników do tego przeznaczonych i nie wolno ich odprowadzać do kanalizacji. Odpady te podlegają utylizacji na koszt użytkownika, po uprzednim zleceniu Organizatorowi.
  4. Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Targach rozładunek i załadunek eksponatów, materiałów pomocniczych i innych może odbywać się jedynie przez Generalnego Spedytora Targów.
  5. Niniejsze przepisy obowiązują od dnia 12.03.2020 r. i stanowią integralną część Regulaminu uczestnictwa w XXVIII Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2020 w Bydgoszczy.
  6. Wystawców, wykonawców zabudowy, spedytorów, zwiedzających ekspozycje targowe oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Wystawienniczym (dalej także: „tereny targowe”) podczas trwania Targów WOD-KAN 2020 (dalej: „Targi”), jak i realizacji prac montażowych i demontażowych obowiązują także wewnętrzne przepisy Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego dostępne na terenie obiektu oraz na stronie www.bctw.pl.
  7. Użycie otwartego ognia w halach wystawienniczych oraz na stoiskach zewnętrznych, palenie tytoniu w halach wystawienniczych (także w ciągach komunikacyjnych) oraz w  pawilonach na terenie zewnętrznym, skutkować będzie obciążeniem   firmy wykonującej zabudowę  opłatą w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony
   i udokumentowany przypadek.
  8. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie we wskazanym przez organizatora miejscu poza halą. W przypadku naruszenia punktu 11.8 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony
   i udokumentowany przypadek.
  9. W dniach przewidzianych na montaż i demontaż ekspozycji  zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu na terenie wystawienniczym, osoba będąca po spożyciu alkoholu zostanie wydalona z ternu wystawienniczego. W przypadku naruszenia punktu 11.9 regulaminu Organizator jest upoważniony do nałożenia kary w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony i udokumentowany przypadek.
  10. Zabrania się jakiegokolwiek mocowania, kotwiczenia, wiercenia i innych prac montażowych bezpośrednio w posadzce/podłodze w hali wystawienniczej. Wszelkie wymienione wyżej prace wymagają zastosowania odpowiednich podkładów lub dodatkowej podłogi stoiska, po uprzedniej zgodzie Organizatora.
  11. Spowodowanie mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia posadzki/podłogi w halach wystawienniczych, kostki brukowej, bram, drzwi skutkować będzie obciążeniem firmy wykonującej zabudowę kosztami naprawy zwiększonymi o 25%.

W każdym pojeździe na terenach wystawienniczych należy umieścić za przednią szybą, w  widocznym miejscu,  informacja z nazwiskiem kierowcy, numerem telefonu komórkowego oraz nazwą firmy
i numerem stoiska.
W przeciwnym razie pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela pojazdu.