Targi

WOD-KAN 2.0

Nowy wymiar współpracy w branży

Regulamin Targów

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

pod nazwą „TARGI WOD-KAN 2.0”

DZIAŁ I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ustanawia się na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, stanowiącego platformę internetową umieszczoną pod adresem targi-wod-kan.pl Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców i Uczestników.
 3. Usługa świadczona jest przez, Izbą Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, Jana Kasprowicza 2,85-073 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006623, REGON 090581633, NIP 554-031-24-44, dalej także: Organizator targów, Usługodawca).
 4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  a. Organizator targów, Usługodawca – Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy,
  b. Targi – oznacza Wirtualne TARGI WOD-KAN 2.0 zamieszczone na platformie targowej (dalej także: ,,platformie”), polegające na wyświetleniu produktów i usług oferowanych przez Wystawców w formie elektronicznej prezentacji, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.
  c. Formularz zgłoszeniowy – formularz do wypełnienia którego zobowiązany jest każdy Wystawca biorący udział w Targach, dostępny na platformie w panelu logowania Wystawcy.
  d. Wystawca albo Usługobiorca – wyłącznie Przedsiębiorca, będący producentem lub dostawcą produktów, zgodnych z tematyką Targów, tj. produktów, usług, urządzeń, technologii stosowanych w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, które prezentuje i oferuje te produkty na Targach oraz zaakceptował Regulamin i wykonał wszystkie warunki uczestnictwa w Targach.
  e. Usługa – usługa z zakresu organizacji Targów Wirtualnych.
  f. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz na rzecz Uczestnika targów za pośrednictwem platformy.
  g. Katalog targowy – oferta targowa Wystawców skierowana do wszystkich Uczestników targów, umieszczona na platformie w postaci wirtualnej hali wystawienniczej lub spisu wystawców.
  h. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Targów, dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Organizatora targi-wod-kan.pl oraz na platformie.

 

DZIAŁ II  Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy odpłatnie usługę z zakresu organizacji Targów Wirtualnych, w postaci udostępnienia internetowej platformy do prezentacji produktów Usługobiorcy, zgodnych z tematyką Targów, promocji marki i logotypu Usługobiorcy.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników targów nieodpłatną usługę polegającą na umożliwieniu zapoznania się z ofertą targową Wystawców prezentowaną w ramach modułów platformy, w szczególności wirtualnej hali wystawienniczej, listy Wystawców oraz wirtualnych stoisk.

 

DZIAŁ III Warunki korzystania z platformy przez Wystawcę oraz przez Uczestnika targów.

 

 1. Organizator świadczy usługi wyłącznie na rzecz przedsiębiorców na warunkach i w zakresie określonych w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Targach i zawarciu umowy uczestnictwa w Tragach, przesyłając z adresu wod-kan2.0@igwp.org.pl w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia uczestnictwa lub wprowadzonych w zgłoszeniu.
 3. Wystawca i Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z platformy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Dostęp dla Uczestnika do wybranych modułów platformy, wymaga zarejestrowania się Uczestnika na platformie za pośrednictwem właściwego formularza.
 5. Katalog targowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Organizatora https://wod-kan.exposupport.pl/ Każdy Wystawca zobowiązany jest do zamieszczenia w katalogu Wystawców wpisu zawierającego dane teleadresowe firmy oraz krótką informację na temat obszaru działalności zgodnie z formularzem zamieszczonym platformie.
 6. Wystawca oświadcza, że wszelkie treści dostarczone i zamieszczone przez niego bezpośrednio jak i w jego imieniu i na jego rzecz przez osoby trzecie na platformie w ramach wykupionego modułu (m.in. logotypy, fotografie, filmy, grafiki, teksty, układy stron, foldery, linki do filmów prezentowanych na zewnętrznych platformach) stanowią własność Wystawcy, w tym przysługują mu majątkowe prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe.
 7. Wystawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczone na platformie, w tym Katalogu targowym, a także ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzech. Powyższe dotyczy przypadków gdy platforma zawiera odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych, a także przypadków wprowadzenia w błąd Uczestnika targów przez Wystawcę z jakiejkolwiek innej przyczyny.
 8. Wystawca zobowiązuje się do prezentowania na platformie wyłącznie treści, które nie mają charakteru bezprawnego, nie naruszających norm etycznych powszechnie obowiązujących.
 9. Wystawca i Uczestnik przyjmują do wiadomości, i akceptują, że platforma nie jest narzędziem umożliwiającym zakup, sklepem internetowym, a stanowi internetową platformę do prezentacji oferty targowej produktów Wystawcy.
 10. Organizator odpowiada wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. Odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania dających się przewidzieć w chwili zrealizowania usługi.
 11. Odpowiedzialność Organizatora zostaje ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Wystawcę z tytułu udziału w targach.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności platformy z uwagi na: konserwację, przeglądy techniczne, modyfikację lub rozbudowę.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Organizatora
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa z zainstalowanymi bieżącymi aktualizacjami,
  3. skrzynka poczty elektronicznej
 14. Wystawca i Uczestnik targów ponosi koszty związane z dostępem do sieci internetowej i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

DZIAŁ IV Zasady i terminy płatności za uczestnictwo w targach wirtualnych

 1. Po wysłaniu przez Wystawcę zgłoszenia uczestnictwa i jego akceptacji przez Organizatora, Wystawca otrzymuje fakturę VAT.
 2. Wpłata kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 3. Organizator wystawia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych, zamawiającym te usługi Wystawcom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie Unii Europejskiej (UE), albo w państwie poza terenem UE pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest Wystawca/Współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 4. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w państwie UE jest podania EU VAT ID w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Udostępnienie na platformie wirtualnego stoiska Wystawcy nastąpi pod warunkiem uregulowania wymagalnej kwoty wynikającej z zawartej umowy uczestnictwa w Targach. W przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury Organizator zastrzega sobie prawo do powstrzymania się ze świadczeniem usług, w tym do nieudostępnienia wirtualnego stoiska oraz nie umieszczania nazwy Wystawcy w katalogu do czasu zapłaty. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu.
 6. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”:

Santander Bank Polska S.A.

04 1500 1780 1217 8005 5405 0000

 1. Wszelkie kwoty związane z udziałem w Targach winny być uiszczane w PLN, niezależnie od tego czy siedziba Wystawcy mieści się na terenie Polski czy poza nim.
 2. Wystawca ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi.

DZIAŁ V Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Odwołanie uczestnictwa w Targach może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Odwołanie należy przesłać na adres e-mail Organizatora biuro-wod-kan@igwp.org.pl . Za datę odwołania uczestnictwa przyjmuje się datę otrzymania wiadomości przez Organizatora.
 2. W przypadku złożenia prawidłowej rezygnacji z udziału w targach Wystawcy i potwierdzeniu jej przyjęcia przez Organizatora, Wystawcy przysługuje zwrot opłaty tytułem kosztów uczestnictwa, proporcjonalnie do miesięcy pozostałych do upłynięcia okresu świadczenia usług określonych w formularzu zgłoszeniowym, nie więcej jednak, niż 30% uiszczonej opłaty.

 

DZIAŁ VI Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje skierowane do Organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej na adres: biuro-wod-kan@igwp.org.pl
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona w sposób umożliwiający jej weryfikację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację dokonując oceny faktów podanych przez Wystawcę wg. własnej oceny z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Organizator powiadomi w tym terminie reklamującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt. powyżej wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
 5. Decyzja Organizatora w zakresie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

DZIAŁ VII  Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Wystawców  obowiązują przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz przepisy wewnętrznego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wystawcy i Uczestnicy nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty, w tym za wszystkie szkody i straty,   osób trzecich.
 3. Dane będą wykorzystywane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz przy organizacji usług na platformie. informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zawarte zostały w Polityce Prywatności umieszczonej na głównej stronie internetowej Usługodawcy www.igwp.org.pl
 4. Wszelkie Informacje zamieszczone w platformie w tym struktura platformy i strony internetowej   są chronione prawami autorskim i pokrewnymi. Korzystanie z treści i informacji, również we fragmentach, wymaga zgody Organizatora . (powyższe uregulowanie nie dotyczy korzystania w ramach dozwolonego użytku)
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału usług zleconych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu właściwych sądów powszechnych w Bydgoszczy.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29.01.2021r.

 

 

 

.