Targi
WOD-KAN

21-23 maja 2019 r.
Bydgoszcz, Polska

Dni
Godzin
Minut

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń

dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018

 1. Postanowienia ogólne
  1. W ramach Wystawy Targowej zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach: za najlepszy produkt/technologię oraz za najciekawszą ekspozycję.
  2. Organizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. J. Kasprowicza2 – Organizator Targów WOD-KAN 2018 (dalej: „Organizator”).
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy konkursu
  1. W konkursie na Najciekawszą Ekspozycję Targową biorą udział wszyscy Wystawcy XXV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018.
  2. Do konkursu o statuetkę GRAND PRIX za najlepszy produkt/technologię  może przystąpić każdy Wystawca XXIV edycji Targów WOD-KAN 2018 przesyłając do Organizatora na adres a.golebiewski@igwp.org.pl wypełnioną kartę zgłoszenia wyrobu do konkursu (FORMULARZ K) znajdującą się na stronie www.igwp.org.pl w zakładce „Targi WOD-KAN”.

   Do Konkursu można zgłosić tylko produkty/technologie prezentowane podczas trwania Targów.

  3. Do konkursu o statuetkę GRAND PRIX każdy Wystawca może zgłosić maksymalnie dwa wyroby. Każdy z nich musi być zgłoszony odrębnie i podlega indywidualnej ocenie. Dla każdego wyrobu należy wypełnić osobną kartę zgłoszenia.
  4. W przypadku zgłoszenia do konkursu wyrobu obcego producenta, Wystawca jest zobowiązany dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę producenta.
  5. Za prawdziwość informacji zamieszczonych w karcie zgłoszenia odpowiedzialność ponosi Wystawca, który zgłosił wyrób.
  6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji opisanych w karcie zgłoszenia, w tym ich autentyczności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania i nie brania pod uwagę zgłoszenia, jednocześnie zawiadamiając o powyższym Wystawcę w celu umożliwienia mu ustosunkowania się do zastrzeżeń Organizatora.
  7. Wszystkie produkty/technologie  zgłoszone wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do konkursu zostaną zaprezentowane na stronie  dedykowanej Targom oraz na portalu Facebook.
 3. Warunki konkursu o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018
  1. Wystawca chcący wziąć udział w konkursie o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi karty zgłoszenia wyrobu do konkursu do dnia 13.04.2018r.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie dodatkowo:
   • krótkiego opisu wyrobu (zawierającego się w max.  10 zdaniach – opis ten będzie użyty w wydawnictwach i materiałach reklamowych targów oraz w innych publikacjach)
   • karty katalogowej,
   • zdjęć lub innych materiałów charakteryzujących wyrób,
   • listów rekomendacyjnych z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w których  wyrób został zastosowany,
   • dane dotyczące praw autorskich do wyrobu (np. numer zgłoszenia nadany przez Urząd  Patentowy),
   • informacje na temat posiadanych certyfikatów i nagród branżowych.
 4. Komisja konkursowa
  1. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz osoby zaproszone przez Organizatora.
  2. Komisja w pierwszym etapie rozpatruje materiały dotyczące wyrobów zgłoszonych do nagrody GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 za najlepszy produkt.
  3. Drugi etap pracy Komisji ma miejsce w przeddzień Targów, tj. 04.06.2018 r. na terenie Wystawy.
 5. Kryteria oceny konkursowej
  1. Konkurs o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 za najlepszy produkt:
   • nowatorskie rozwiązanie – nowoczesność,
   • efektywność użytkowa,
   • zakres zastosowań,
   • efekty ekonomiczne,
   • wdrożenia z referencjami.
  2. Konkurs na najciekawszą ekspozycję:
   • estetyka,
   • funkcjonalność,
   • kolorystyka,
   • sposób eksponowania produktów,
   • sposób obsługi zwiedzających.
 6. Terminarz konkursu
  1. Komisja konkursowa rozpatruje zgłoszenia do konkursu o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 w dwóch etapach:
   • etap I – analiza nadesłanych zgłoszeń zakończona wyborem 10 najciekawszych   wyrobów – do dnia 11.05.2018 r.
   • etap II – spotkanie z wytypowanymi w pierwszym etapie Wystawcami w przeddzień  Targów.
  2. Wystawcy, których wyrób zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora osobnym pismem, zawierającym informacje o godzinie spotkania z Komisją konkursową na swoim stoisku w dniu 04.06.2018 r.
  3. Wystawcy, których wyrób zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu są zobowiązani do przygotowania prezentacji dotyczącej wyrobu (max. 15 minut bez możliwości przedłużenia czasu prezentacji). Jednocześnie są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi 5 zdjęć wyrobu zakwalifikowanego do II etapu w terminie do 14.05.2017 r.
 7. Sposób i termin ogłoszenia wyników
  1. Wyniki pierwszego etapu konkursu o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 ogłoszone będą na stronie internetowej www.igwp.org.pl w zakładce „Targi WOD-KAN”. Wystawcy, którzy zgłosili swoje wyroby do konkursu będą także informowani indywidualnie.
  2. Wyniki drugiego etapu konkursu o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 ogłoszone będą podczas uroczystej Gali Targowej w dniu 05.06.2018 r.
  3. Wyniki konkursu na Najciekawszą Ekspozycję Targową także ogłoszone będą podczas uroczystej Gali Targowej w dniu 05.06.2018 r.
  4. Jurorzy przyznają:
   • 3 Statuetki GRAND PRIX  za najlepszy produkt/technologia,
   • 3 Statuetki dla najciekawszych stoisk.
 8. Ustalenia końcowe
  1. Koszty przygotowania i dostarczenia materiałów informacyjnych o produkcie zgłoszonym do konkursu o statuetkę GRAND PRIX Targów WOD-KAN 2018 ponosi wyłącznie Wystawca.
  2. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
  3. Zgłoszenie do konkursu stanowi automatycznie zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych, a także znaku towarowego (logo, nazwy firmy) oraz zgłoszonego produktu/technologii Wystawcy na potrzeby działań marketingowych i statystycznych podejmowanych przez Organizatora w związku z konkursem.
  4. Organizator zobowiązuje się do nieujawniania informacji zawartych w zgłoszeniach, a stanowiących tajemnicę handlową.
  5. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłaniania zwycięzcy w kategorii za najlepszy produkt/technologia bez podawania przyczyny.
  6. Wszelkie materiały i działania Jury mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.